MENU

Cloudflare Workers AI 大模型演练场

Cloudflare Workers AI 附带了一组精选的流行开源模型,使您能够执行图像分类、文本生成、对象检测等任务。现可以在演练场中免费体验大部分文本模型。

Cloudflare Workers AI 演练场

了解更多有关于 AI 大模型及部署的介绍,可以访问 Cloudflare Workers AI 文档


现已支持选择以下模型免费体验:

 • @cf/qwen/qwen1.5-0.5b-chat
 • @hf/nexusflow/starling-lm-7b-beta
 • @hf/thebloke/llamaguard-7b-awq
 • @hf/thebloke/neural-chat-7b-v3-1-awq
 • @cf/meta/llama-2-7b-chat-fp16
 • @cf/meta/llama-3-8b-instruct
 • @cf/mistral/mistral-7b-instruct-v0.1
 • @cf/tinyllama/tinyllama-1.1b-chat-v1.0
 • @hf/mistral/mistral-7b-instruct-v0.2
 • @hf/thebloke/codellama-7b-instruct-awq
 • @hf/mistralai/mistral-7b-instruct-v0.2
 • @cf/thebloke/discolm-german-7b-v1-awq
 • @cf/meta/llama-2-7b-chat-int8
 • @hf/thebloke/mistral-7b-instruct-v0.1-awq
 • @hf/thebloke/openchat_3.5-awq
 • @cf/qwen/qwen1.5-7b-chat-awq
 • @hf/thebloke/llama-2-13b-chat-awq
 • @hf/thebloke/deepseek-coder-6.7b-base-awq
 • @hf/thebloke/openhermes-2.5-mistral-7b-awq
 • @hf/thebloke/deepseek-coder-6.7b-instruct-awq
 • @cf/deepseek-ai/deepseek-math-7b-instruct
 • @cf/tiiuae/falcon-7b-instruct
 • @hf/nousresearch/hermes-2-pro-mistral-7b
 • @hf/thebloke/zephyr-7b-beta-awq
 • @cf/qwen/qwen1.5-1.8b-chat
 • @cf/defog/sqlcoder-7b-2
 • @cf/microsoft/phi-2
 • @hf/google/gemma-7b-it
 • @cf/qwen/qwen1.5-14b-chat-awq
 • @cf/openchat/openchat-3.5-0106
最后编辑于: 2024 年 06 月 08 日
返回文章列表 文章二维码 打赏
本页链接的二维码
打赏二维码